ประเภทของรายวิชา

ห้องเรียนปฐมวัย 
 ห้องเรียนครูโอบทคัดย่อ
 ห้องเรียนปฐมวัยครูสุกัญญา
 ห้องเรียนปฐมวัยครูสุนันทา
 ห้องเรียนปฐมวัยครูวิยดา
 ห้องเรียนปฐมวัยครูธัญญาภรณ์
 ห้องเรียนปฐมวัยครูเหมียว
 ห้องเรียนปฐมวัยครูทราย
 ห้องปฐมวัย ๑/๒
 ข้อสอบภาษาไทยบทคัดย่อ
 ห้องปฐมวัย 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ห้องเรียนปฐมวัยคุณครูจรัสศรี เพ็งรัศมีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ห้องเรียนอนุบาลคุณครูจรัสศรี เพ็งรัศมีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 อนุบาล ๑
 อนุบาล ๒
 ปฐมวัยบทคัดย่อ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ห้องเรียนวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 ห้องเรียนวิชาห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 ห้องเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ห้องเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ห้องเรียนศิลปะศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ห้องเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ห้องเรียนภาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ห้ิองครูบุญเตือน รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 ห้องเรียนวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนวิชาห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนศิลปะศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 ห้องเรียนวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ห้องเรียนวิชาห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ห้องเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ห้องเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่๓
 ห้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่๓
 ห้องรียนศิลปะศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่๓
 ห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่๓บทคัดย่อ
 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ห้องเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องครูบุศรา
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 ห้องเรียนวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 ห้องเรียนวิชาห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ป.๔
 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คุณครูคมสัน
 ห้องเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ห้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ห้องรียนศิลปะศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ห้องเรียนธรรมะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔บทคัดย่อ
 ห้องเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม Reading For life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูสายสุณีย์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 ห้องเรียนวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 ห้องเรียนวิชาห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านภาษา ( Literacy ) การอ่านการเขียน และสื่อสารได้บทคัดย่อ
 การคิดวิเคราะห์บทคัดย่อ
 ประจำชั้นบทคัดย่อ
 ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 ห้องเรียนหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ห้องเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 ห้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 ห้องรียนศิลปะศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 ห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕บทคัดย่อ
 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 ห้องเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 ห้องเรียนวิชาการงานเรื่องแปรรูปอาหารชั้นประถมศึกษาปีที่5บทคัดย่อ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ห้องเรียนวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ห้องเรียนวิชาห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ห้องเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้องครูเพลินพิศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ห้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ห้องรียนศิลปะศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ห้องเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ห้องเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องเรียนอาเซียน 
 แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนบทคัดย่อ
 ห้องเรียนอาเซียนเด็กพิเศษบทคัดย่อ
 ห้องเรียนอาเซียนชั้นปฐมวัยบทคัดย่อ
 ห้องเรียนอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 ห้องเรียนอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้องเรียนอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ห้องเรียนอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 ห้องเรียนอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 ห้องเรียนอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กลุ่มประเทศอาเซียน 
 ประชาคมอาเซียน (Asean Community)
 บรูไนดารุสซาลาม
 ราชอาณาจักรกัมพูชา
 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 ประเทศมาเลเซีย
 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 สาธารณรัฐสิงคโปร์
 ราชอาณาจักรไทย
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 สหภาพพม่า
ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานหนูน้อยพอเพียง 
 ฐานออมทรัพย์บทคัดย่อ

ฐานพืชพอเพียง 
 ฐานการทำนา

ฐานหนูน้อยพอเพียง 

ฐาน ICT 

ฐาน ICT 
 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงชั้นปฐมวัย
 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องเรียนธรรมะ 
 ห้องเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
ห้องเรียนอื่นๆ 
 ฝึกสร้างห้อง3
 ฝึกสร้างห้อง2
 ฝึกสร้างห้อง1
 ชุมนุมภาษาอังกฤษ (English Club)บทคัดย่อ
 ห้องเรียน Smart Farmerบทคัดย่อ
 ห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์บทคัดย่อ
 ห้องเรียนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
 ห้องเรียนเด็กพิเศษบทคัดย่อ
 รวมภาพสำหรับตกแต่งห้องเรียนบทคัดย่อ
 ห้องเรียนยุวกาชาดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ห้องการเงินพัสดุและบริหารทั่วไป โดยรองชาตรี บวรเวสสะรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ห้องเรียนชุมนุมหนูน้อยนักจำแนก ห้องครูพรรษชล
 ห้องเรียนชุมนุมสภานักเรียน ห้องครูเกศินี
 ห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมครูอรวรรณรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ห้องเรียนพัฒนาทักษะภาษาไทย ครูปัทมา ก๋องใจ
 ห้องเรียนคู่ขนานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ค่านิยม 12 ประการบทคัดย่อ
คลังข้อสอบออนไลน์ 
 ติว O-netบทคัดย่อ
 ข้อสอบวิชาภาษาไทยบทคัดย่อ
 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์บทคัดย่อ
 ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์บทคัดย่อ
 ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บทคัดย่อ
 ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาบทคัดย่อ
 ข้อสอบวิชาศิลปะศึกษาบทคัดย่อ
 ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีบทคัดย่อ
 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
 ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์บทคัดย่อ
ชุมนุมภาษาอังกฤษ 

ห้องเรียนอาเซียน 

ห้องเรียนอาเซียน 
การจัดการห้องเรียนออนไลน์ 
 ปฐมวัยบทคัดย่อ
 การจัดการห้องเรียนออนไลน์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
Teacher Skill 
 การบริหารห้องเรียนออนไลน์บทคัดย่อ

(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout