Get Adobe Flash player

หลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนชุมชนบึงบา

หลักสูตรระดับปฐมวัย

๑. หลักสูตรสถานศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๒. โครงสร้างหลักสูตร (ดาวน์โหลดเอกสาร)
    ๒.๑  สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตร (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๓. กำหนดตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์เด็ก ๔ ขวบ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๔. กำหนดตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์เด้ก ๕ ขวบ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๕. กำหนดสาระที่ควรเรียนรู้ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๖.  ผังมโนทัศน์ปฐมวัย (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๗.  วิเคราะห์สาระราย ๔  ปี  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
      ๗.๑  กำหนดสาระรายปีเรื่องเกี่ยวกับตัวเด็ก  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
      ๗.๒  กำหนดสาระรายปีเรื่องเกี่ยวกับบุคคล (ดาวน์โหลดเอกสาร)
      ๗.๓  กำหนดสาระรายปีเรื่องธรรมชาติรอบตัวเด็ก (ดาวน์โหลดเอกสาร)
      ๗.๔  กำหนดสาระรายปีเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๘.  กำหนดหน่วยประสบการณ์เวลาเด็ก ๔ ปี (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๙.  วิเคราะห์สาระรายปี ๕ ปี (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๑๐. การกำหนดหน่วยเรื่องเกี่ยวกับตัวเด็ก ๕ ปี (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๑๑. กำหนดสาระเรื่องบุคคล สถานที่รอบตัวเด็ก ๕ ปี (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๑๒. กำหนดสาระรายปี เรื่องธรรมชาติรอบตัวเด็ก ๕ ปี (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๑๓. กำหนดสาระรายปีเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ๕ ปี (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๑๔. กำหนดหน่วยประสบการณ์เวลาเด็ก ๕ ปี (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๑๕. แทรกโครงสร้างวิสัยทัศน์ ปรับปี ๕๒  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๑๖. แทรกหลักสูตรปฐมวัย ปรับปี ๕๒ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๑๗. บรรยากาศการเรียนรู้  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๑๘. ภาคผนวก  (ดาวน์โหลดเอกสาร)