Get Adobe Flash player

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


::jseblod::article::/jseblod::
::panel_article:: ::/panel_article::
::wysiwyg_introtext::

??????????????? กระทรวงสาธารณสุข ?22 มี.ค.53นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ.โดยกรมอนามัยได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาระดับเพชร ตั้งแต่ปี 2541

::/wysiwyg_introtext::
::my_readmore:: ::/my_readmore::
::wysiwyg_fulltext::
นำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขยายสู่โรงเรียนเป้าหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ในปี 2552 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศ 35,183 แห่ง หรือร้อยละ 99.8 ผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 33,174 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94? แบ่งเป็นระดับทอง 19,990 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.1 ระดับเงิน 7,065 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 และระดับทองแดง 5,939 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.8 โดยในปี 2552 มีโรงเรียนผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 37 แห่ง มีชมรมเด็กไทยทำได้ 18,679 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.9 และมีนักเรียนแกนนำเด็กไทยทำได้ จำนวน 186,790 คน

ตั้งเป้าในปี 2554 มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเพิ่มขึ้นเป็น 555 โรงเรียน ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชน โดยส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พร้อมปลูกฝังแนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ.-สำนักข่าวไทย

???????????????? โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยความร่วม มือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่ดำเนินโครงการอนามัยภายในโรงเรียนได้ดี? จึงได้จัดให้มีการประเมินระดับคุณภาพ เป็น 3? ระดับ คือ? ระดับเงิน? ระดับทอง และระดับเพชร? โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จึงเป็นโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งขอแนะนำให้ท่านได้รู้จัก ดังนี้

คุณสมบัติ
1.? เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับรอง HPS ระดับทอง?? (อย่างน้อยเกิน 6 เดือนขึ้นไป)
2.? โรงเรียนแสดงเจตจำนงเพื่อเข้าสู่การพัฒนา
การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1. จัดอาหารกลางวันตามธงโภชนาการ
2. ห้ามน้ำอัดลม เครื่องดื่มน้ำตาลเกินร้อยละ 5
3. ห้ามขนมกรุบกรอบ อาหารที่มีไขมัน เกลือและน้ำตาลสูง
4. มีพฤติกรรมการบริโภคตามธงโภชนาการ
5. การเฝ้าระวังทางโภชนาการ
6. กระแสการบริโภคอาหาร
7. ส่งเสริมอาหารและโภชนาการแบบมีส่วนร่วม
8. ติดตามประเมินผล

ด้านอาหารและโภชนาการ ไม่จัดและจำหน่ายอาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด? หมายถึง? ขนมต่างๆและเครื่องดื่มต่างๆที่สำเร็จรูปมีฉลากโภชนาการและที่ปรุงขึ้นเองมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบเกินร้อยละ? 5? ได้แก่ น้ำอัดลม? ชาเขียว น้ำผลไม้สำเร็จรูป เครื่องดื่มสำเร็จรูปต่างๆ นมปรุงแต่งรสต่างๆ? และน้ำสมุนไพรที่ปรุงขึ้นเองมีการผสมน้ำตาลเกินร้อยละ 5
ภาวะสุขภาพนักเรียน
?-น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง?? (ท้วม/?? เริ่มอ้วน/อ้วน)ไม่เกินร้อยละ 7
?- มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ(ค่อนข้างเตี้ย/เตี้ย) ไม่เกินร้อยละ 5
?

::/wysiwyg_fulltext::
::panel_article_details:: ::/panel_article_details::
::panel_article_params:: ::/panel_article_params::
::panel_article_meta:: ::/panel_article_meta::
::panel_end:: ::/panel_end::
::jseblodend::::/jseblodend::