gennerral

plan

No result...

bookkol

wichakarn

 

S 21217287

 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนบึงบาได้จัดประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดและประเมิน ระดับความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

S 21217288

 

 

 

 

 

 

S 21217289

 

 

 

 

 

S 21217295

 

 

 

 

 

S 21217296

 

 

 

 

 

S 10420245