gennerral

plan

No result...

bookkol

wichakarn

 

   ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบึงบาได้จัดให้มีการแจ้งผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียนของบุตรหลาน รวมทั้งรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการแจกหนังสือเรียนและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์จากทางโรงเรียน ซึ่งในวันนี้ครูประจำชั้นจะชี้แจงเรื่องต่างๆที่ควรทราบให้แก่ผู้ปกครอง ก่อนที่จะนำนักเรียนไปส่งยังห้องเรียนใหม่และพบกับครูประจำชั้นคนใหม่ ในปีการศึกษาหน้า
 
25610330 180409 0053
 
ผู้ปกครองร่วมฟังการชี้แจงรายละเอียดการแจกหนังสือแบบเรียนและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ก่อนเข้าพบครูประจำชั้น
 
 
 
25610330 180409 0057
ครูเพลินพิศ บุญวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา
ชี้แจงรายละเอียดการแจกหนังสือแบบเรียนแก่ผู้ปกครอง
 
 
25610330 180409 0091
 
 
25610330 180409 0097
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย(อนุบาล)เข้าพบครูประจำชั้น ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
 
25610330 180409 0102
 
 
25610330 180409 0117
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา
 
25610330 180409 0136
 
 
25610330 180409 0157
ผู้ปกครองและบุตรหลานร่วมกันรับทราบผลการเรียน
 
25610330 180409 0167
ครูประจำชั้นแจ้งคะแนนและชี้แจงเรื่องที่ควรทราบ
 
25610330 180409 0174