gennerral

plan

No result...

bookkol

wichakarn

 

     วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 โรงเรียนชุมชนบึงบาได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียน ผลการสอบ ดีเด่น รวมทั้งนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนชุมชนบึงบา โดยมีผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี 
 
20180402 180409 0292
 
 
 
 
20180402 180409 0087
ครูเพลินพิศ  บุญวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
 
20180402 180409 0037
คุณสมเกียรติ  ศรีสังข์สุข ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบึงบา ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
 
20180402 180409 0060
คณะครูร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
 
20180402 180409 0074
 
20180402 180409 0361
ร่วมถ่ายภาพกับผู้ปกครอง
 
20180402 180409 0366
 
20180402 180409 0150
ครูเพลินพิศ บุญวงศ์ มอบใบจบการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
 
20180402 180409 0295
กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
 
20180402 180409 0284
นักเรียนและผู้ปกครอง
 
20180402 180409 0315