gennerral

plan

No result...

bookkol

wichakarn

 

01

 

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนชุมชนบึงบา นำโดยนางวรรณา ภางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงเรื่องควรทราบ ข้อปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งให้ผู้ปกครองเข้าพบครูเพื่อรับทราบผลการเรียนและพฤติกรรมนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

 

 

02 

 

บรรยากาศช่วงเช้า ณ จุดลงทะเบียน

 

03 

 

 

04 

 

ผู้อำนวยการวรรณา  ภางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา พบปะผู้ปกครองและบรรยายให้ความรู้ในสิ่งที่ควรทราบ

 

05 

 

ครูเพลินพิศ  บุญวงศ์ รองผู้บริหารฝ่ายบริหารงานวิชาการ และคุณสมเกียรติ  ศรีสังข์สุข ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบึงบา

ร่วมประชุมและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

 

 

06 

 

 

07 

 

 

08 

 

ครูบุญเตือน  โคตะสิน รองผู้บริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป บรรยายให้ความรู้และทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง

 

09 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นเพื่อทราบผลการเรียน พฤติกรรมนักเรียน และซักถามข้อสงสัยต่างๆ

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

คณะผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษาพบปะผู้ปกครองตามห้องเรียน

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

ผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัย(อนุบาล)พบปะคุณครูในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

 

19 

 

 

20 

 

 

 

21