gennerral

plan

No result...

bookkol

wichakarn

 

 01

    วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนบึงบา ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูต่อครู
โดยในพิธี จะมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู ได้แก่ การกล่าวคำปฏิญาณ การกล่าวบทบูชาครู การร้องเพลงพระคุณที่สาม นอกจากนั้น นางวรรณา  ภางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ยังได้ทำพิธีเจิมหนังสือ และรับพานไหว้ครูจากนักเรียนด้วย
สามารถรับชมวิดิทัศน์ ภาพบรรยากาศในพิธีได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ggCUAN_guTk&feature=youtu.be
 
 
 
 
 
02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03
 
 
 
 
 
 
04
 
 
 
 
 
05
 
 
 
 
 
 
06
 
 
 
 
 
 
07
 
 
 
 
 
 
08
 
 
 
 
 
 
 
09
ตัวแทนนักเรียนนำสวดบทบูชาครู และกล่าวความรู้สึกที่มีต่อครู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
12
นักเรียนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณและร้องเพลงพระคุณที่สาม
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
14
ตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมขับบทอาขยานรำลึกพระคุณครู
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
21
ผู้อำนวยการเจิมหนังสือและให้โอวาทนักเรียน
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
26
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
31
 
 
 
 
 
 
32
 
 
 
 
 
 
33
 
 
 
 
 
 
33
 
 
 
 
 
 
34
 
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
36
 
 
 
 
 
37