gennerral

plan

No result...

bookkol

wichakarn

 S 11272215

   สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ ได้เข้าประเมินโรงเรียนชุมชนบึงบา เพื่อตรวจความพร้อมและให้คำแนะนำในการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักเรียนและบุคลากร

 

S 11272234

 

S 11272235

 

 

413640

 

413641

 

S 11272219

 

S 11272220

 

S 11272221

 

S 11272222 

 

S 11272226

 

S 11272229

 

S 11272230

 

S 11272236

 

S 11329539