gennerral

plan

No result...

bookkol

wichakarn

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายพื้นที่ในอำเภอหนองเสือและขณะนี้ได้พบบุคลากรในโรงเรียนชุมชนบึงบาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางโรงพยาบาลหนองเสือส่งผลให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ร่วมงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

    ดังนั้นโรงเรียนชุมชนบึงบาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบกับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงขอประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากร work from home โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามปกติและให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบภายหลัง
S 37453828