gennerral

plan

No result...

bookkol

wichakarn

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องความร่วมมือในกิจการลูกเสือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตร คู่มือเอกสารประกอบพร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดได้เข้ารับการฝึกอบรมในความรู้ขั้นต่างๆ โดยเฉพาะหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดเพื่อเพิ่มบุคลากรทางการลูกเสือให้มีศักยภาพสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศนำกระบวนการลูกเสือช่อสะอาดเข้าไปจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นหลักสูตรวิชาพิเศษและ/หรือ หลักสูตรเฉพาะทาง ทุกปีการศึกษาและพัฒนาไปสู่การจัดตั้งหน่วยลูกเสือช่อสะอาดภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคตต่อไป

     สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนภาครัฐในสังกัดทุกโรงเรียนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีนายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรม

 13466226 1772197506359133 4022154075257081688 n

13466335 1772197509692466 1521596736612696788 n