history banner

           โรงเรียนชุมชนบึงบา เริ่มจัดตั้งเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕  ณ ที่วัดบึงบาประภาสะวัต  เจ้าอธิการเทียบ  เจ้าอาวาสวัดบึงบาประภาสะวัต  เป็นผู้อุปการะดำรงโรงเรียน  ในรูปแบบประชาชนจัดตั้ง  จัดชั้นเรียน ๔ ชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   มีนายสนิท ศิริวรรณเป็นครูใหญ่
          พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้รับการยกฐานะ เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภท นายอำเภอจัดตั้ง  ดำรงโรงเรียน ด้วยเงินอุดหนุนการศึกษา  ของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดชั้นเรียนเป็น ๖ ชั้น  ตั้งแต่ประถม ศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
           พ.ศ. ๒๔๗๘ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ จัดชั้นเรียน เพียง ๔ ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ระยะเริ่มจัดตั้งโรงเรียน นายชม ชาตินันท์ นายอำเภอหนองเสือ นายเฉลียว ทยานศิลป์  เป็นผู้บริหาร มีนายจองประสมศรี เป็นครูใหญ่ 

                          002
           พ.ศ. ๒๔๘๒  ได้แยกอาคารมาจากศาลาวัด มาปลูกสร้างเป็นเอกเทศ ตามแบบ ป.๑ ขนาด ๓ ฟ้องเรียน ในที่ดินของพระยามนธาตุ  ยกให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒  เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน การก่อสร้างอาคารครั้งแรกนี้ ใช้เงินงบประมาณ ๘๐๐ บาท เงินประชาชน  บริจาคสมทบ ๑,๐๕๐ บาท  รวมเงิน ๑,๘๕๐  บาท  นายเจียง สาคะสินธุ์  นายอำเภอ นายคิดชอบ มุทีกุล กรรมการอำเภอ ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังนี้  เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่าเรียน  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๘๒  และให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบึงบา โดยมีนาย ไกรสร ประภาสะวัต เป็นครูใหญ่  
           พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๖   มีนายมนัส    ชัยพินิจ    เป็นครูใหญ่
           พ.ศ. ๒๔๘๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๐   มีนายลพ  วงศ์บุญมาก   เป็นครูใหญ่
           พ.ศ. ๒๔๙๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๓   มีนายผดุง  รอดวงษ์       เป็นครูใหญ่
           พ.ศ. ๒๕๐๓  กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๐๓ จัดชั้นเรียนเป็น ๗ ชั้น ตั้งแต่ชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
           พ.ศ.๒๕๐๕ นายอัตต์  ทิพพะพาทย์  นายอำเภอ นายสมสิบ โทณสุต ศึกษาธิการอำเภอ และนายณรงค์ นันทพฤกษา ครูใหญ่  ได้ร่วมกันพิจารณา เห็นว่าอาคารห้องเรียนเดิม ซึ่งปลูกสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒  บัดนี้ชำรุดทรุดโทรมมาก และห้องเรียนที่มีอยู่ก็ไม่พอเพียงต่อจำนวนนักเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนปรับปรุงของอำเภอ   ห้องเรียนควรมีบริการให้เพียงพอกับความจำเป็น สมควรให้ทำการปลูกสร้างใหม่  ในระยะเริ่มของประมาณสร้างอาคารเรียน ห้องใหม่นี้  โรงเรียนจำเป็นต้องมีทุนสมทบ จึงให้ร่วมกันวางแผนจัดหาเงิน  ในปลายปีการศึกษา ๒๕๐๔
          โรงเรียนจึงได้จัดงาน โดยหาดนตรีมาแสดง และเชิญผู้ปกครองนักเรียนในเขตปกครองมาชมงาน  ในการจัดงานครั้งนี้ได้เงินสุทธิ ๑๐,๐๐๐  บาท  อำเภอตั้งงบประมาณ เงินบำรุงท้องถิ่น ให้ ๒๐,๐๐๐ บาท  จังหวัดปทุมธานี ให้เงินทอดกฐินสามัคคีสมทบ ๗,๕๐๐ บาท  รวมเงิน ๕๗,๕๐๐ บาท
           พ.ศ. ๒๕๐๕  จึงได้ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ตามแบบ ๐๐๘  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  ขนาด ๓  ห้องเรียน  นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ให้งบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก ๑  หลัง  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  โรงเรียนหาเงินสมทบ ๑,๐๐๐ บาท  รวม
๑๑,๐๐๐  บาท
           ต่อมาในปลายปีการศึกษา ๒๕๐๕  โรงเรียนได้จัดงานเพื่อหาเงินสมทบ ต่อเติมอาคารเรียน  โดยหาดนตรีมาแสดง  เชิญผู้ปกครองนักเรียน  มาชมงานได้เงินสุทธิ ๑๑,๕๐๐ บาท  อำเภอตั้งงบประมาณส่วนท้องถิ่นสมทบ ๓๐,๐๐๐ บาท  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้งบประมาณสมทบอีก ๘๐,๐๐๐  บาท  รวมเงิน ๑๐๑,๕๐๐ บาท  ต่อเติมอาคารเรียนได้อีก ๕ ห้องเรียน
            วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๙  ได้โอนโรงเรียนไปสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีนายไชโย เขียวนนท์  เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษา  อำเภอหนองเสือ 
            ต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๐๙  ได้โอนโรงเรียนไปสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธการ  ต่อมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้สั่งรวมโรงเรียนหนองเสือ ซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นประถมปลาย ซึ่งมีอยู่เดิม มารวมกับโรงเรียนบึงบา 
 ต่อมาประมาณกลางปีการศึกษา ๒๕๑๐  วิทยาลัยครูพระนคร ได้เปิดหน่วยฝึกสอนที่โรงเรียนชุมชนบึงบา
           พ.ศ. ๒๕๑๑  กระทรวงมหาดไทย ได้ให้งบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  สร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๑๑ 
           พ.ศ. ๒๕๑๒  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ให้งบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  เป็นเงิน   ๒๕,๐๐๐  บาท 
           พ.ศ. ๒๕๑๔  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ให้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง  เป็นเงิน   ๔๐,๐๐๐  บาท 
           พ.ศ.๒๕๑๕  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ให้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก ๑ ห้องเรียน เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐  บาท   ในแบบที่สร้างอยู่เดิมคือ ๐๐๘  และให้งบประมาณสร้างส้วมอีก ๑ หลัง ๕ ที่งนั่ง  เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท
           พ.ศ.๒๕๑๖  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ให้งบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท  มีนายเสรี  เถื่อนทองคำ  เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอหนองเสือขณะนั้น
           พ.ศ.๒๕๑๗  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ให้งบประมาณสร้างส้วม ๑ หลัง  ๖ ที่นั่ง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
           พ.ศ.๒๕๑๘  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ให้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง  เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท
           พ.ศ.๒๕๑๙  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ให้งบประมาณสร้างบ้านพักครู ๒ หลัง  เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท  มีนายสมัย ชุ่มสนธิ เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษาสมัยนั้น

                    003
          พ.ศ. ๒๕๒๐  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ให้งบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท  และปีเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยให้งบพิเศษสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด  ๖ ห้องเรียน ๑ หลัง  เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท  และปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้ทำการเปิดหน่วยฝึกสอน โดยส่งนักศึกษาฝึกสอนมาประจำ ๒๙ รุ่น  ในปีนี้ทางราชการได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐
          พ.ศ. ๒๕๒๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ให้งบประมาณสร้างส้วม ๑ หลัง  ๕ ที่นั่ง เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท  และประกาศใช้หลักสูตรใหม่  พ.ศ.๒๕๒๑   มีนายประนอม  ประทุมเพ็ชร  เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษาในสมัยนั้น 
          เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒ นายศักดิ์ จิตบรรเทา  มาดำรงตำแหน่งแทน นายณรงค์  นันทพฤกษา  อาจารย์ใหญ่ ซึ่งเกษียณ อายุราชการ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๒)
          พ.ศ. ๒๕๒๓  นายเสรี  เถื่อนทองคำ มาเป็นหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอหนองเสือ และในปีเดียวกันนี้ ได้มีพระราชบัญญัติ โอนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปขึ้นกับคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  (๑ ตุลาคม  ๒๕๒๓)  โดยมีนายเสรี  เถื่อนทองคำ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหนองเสือ
           พ.ศ. ๒๕๒๔  โรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๒  ในวงเงิน  ๒๔๙,๘๐๐๐ บาท  สร้างโดยห้างหุ้นส่วนจึง วัฒนาก่อสร้าง  เริ่มสร้างเมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕  เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๑๖  อาคารนี้ใช้สำหรับการเรียนการสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ  และเป็นที่ประชุมครูใหญ่ของ สปอ.หนองเสือ 
           พ.ศ.๒๕๒๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณ (งบพิเศษ)  สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ก.จำนวน ๖ ห้องเรียน  ชั้นบน ๔ ห้องเรียน  ชั้นล่าง  ๒ ห้องเรียน  ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๕  เริ่มก่อสร้างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕  สร้างเสร็จเมื่อ ๑๙ เมษายน  พ.ศ.๒๕๒๖  โดยห้างหุ้นส่วนจึงวัฒนาก่อสร้าง ในวงเงิน ๑,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท
           พ.ศ. ๒๕๒๙  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบเรือนแถว จำนวน ๒ หน่วย  ในวงเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 
 ** เหตุการณ์ต่อมา  ไม่ได้บันทึกไว้ จนถึงวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๕   

                         001
            ต่อมาวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕  นายเนตร รอดประชา  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  แทน นายศักดิ์  จิตบรรเทา ซึ่งเกษียณอายุ ราชการ 
           ในระหว่างที่นาย เนตร รอดประชา ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ชุมชนบึงบา  มีสิ่งเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ  ดังนี้

               หน้าต่อไป 1276242277