schoolmanage2

managerboard44

หน้าที่

1. เป็นกรรมการกลั่นกรองในเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน ก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา

2. เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนในการตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ

3. ร่วมตัดสินใจกรณีสำคัญภายในองค์กร

4. ช่วยดูแลและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน

5 ฯลฯ