การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT

โรงเรียนชุมชนบึงบา

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2564

แนวทางการดำเนินงานตามประกาศเจตจำนงสุจริต

คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

O1. โครงสร้างองค์กร
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5. ข้อมูลการติดต่อ
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O8. Q&A
O9. Social Network
O10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17. E-Smat
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6เดือน
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

      O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน